Sykle til VM – et nasjonalt folkehelsekonsept

Bakgrunn og formål

Prosjektet er et samarbeid mellom Sportif AS, Bergen 2017 AS og Transportøkonomisk institutt (TØI). Målet med prosjektet er å motivere folk i alle aldre og fysisk form til aktivitet på en lettvint, enkel og morsom måte ved bruk av en mobilapplikasjon

TØI er ansvarlig for evalueringen av prosjektet. Formålet er å samle inn data om brukeres sykkelbruk og nivå av fysisk aktivitet via mobilapplikasjonen og spørreskjema. Datagrunnlaget vil inngå i en evaluering av effekt av aktivitetskonseptet på sykkelaktivitet (og på total fysisk aktivitetsnivå).

Voksne og barn rekrutteres via TV2 sitt aktivitetskonsept (Sykle til VM) i forbindelse med Sykkel VM i Bergen i 2017. Du forespørres om å delta ettersom du har meldt din interesse for konseptet ved å ha lastet ned appen Sykle til VM.

Hva innebærer deltakelse i studien?

Datainnsamlingen i 2017 vil være todelt. Foruten data som samles inn via bruk av mobilapplikasjonen vil det være 2-3 spørreundersøkelser. Én i forkant av oppstart av bruk av appen, én underveis/mot slutten av kampanjen og én etterundersøkelse i 2018.

Spørsmålene vil omhandle aktivitetsnivå, vekt og høyde. Dersom du samtykker for barn, kan du på forespørsel til Hanne Beate Sundfør (hbs@toi.no) få se spørreskjemaet i forkant.

Hva skjer med informasjonen om deg?

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til de krav som personopplysningsloven oppstiller. Sportif AS er eier av dataene (behandlingsansvarlig). Dataene oversendes TØI med et identifikasjonsnummer (koblingsnøkkel) og lagres på en sikker server i TØIs nettverk.

Den tekniske registreringen av svarene på spørreskjemaundersøkelsen foretas av MI Pro (www.mipro.net). TØI får utlevert data fra MI Pro uten tilknytning til IP-adressene til de som svarer. Forholdet er kontraktsregulert.

Data fra applikasjonen og spørreundersøkelsen vil kobles ved bruk av koblingsnøkkelen. Rapporten fra undersøkelsen vil bare inneholde data for grupper slik at enkeltpersoner ikke kan identifiseres.

Prosjektet avsluttes 31. desember 2018. Da vil alle direkte personopplysninger bli anonymisert. De anonymiserte dataene vil bli lagret videre og brukt til forskningsformål, uten noen form for kommersiell utnyttelse. 

Les mer om dette i vår personvernerklæring.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi noen grunn ved å sende epost til hbs@toi.no. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

Dersom du har spørsmål til studien, ta kontakt med prosjektleder Hanne Beate Sundfør (hbs@toi.no) ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk senter for forskningsdata (NSD).